PALVELUT

Työnohjaus
Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi.

Tapaamisille määritellään yhteisön tai yksilön toimintaa tukeva tavoite, jossa keskustellaan rehellisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään erilaisia ratkaisuja työn sujumisen parantamiseksi, mutta myös ammatillisen kehittymisen edistämiseksi. Työnohjaus on aina tavoitteellista toimintaa.

Työnohjauksen hyödyt näkyvät mm. siinä, että työyhteisön tehtävät ja roolit jäsentyvät niin yksilö-, ryhmä-, kuin organisaatiotasollakin. Yhteiset tavoitteet selkiyttävät toimintaa ja sitä kautta myös työskentely sujuu paremmin. Muutoskyky ja ammatillinen oppiminen lisääntyvät, samalla se vaikuttaa johtamiseen ja yhteistyötaitohin. Kun työyhteisö voi hyvin ja asioista puhutaan/kehitetään, tuottavuus ja kilpailukyky voivat vahvistua.

Työnohjaus vaikuttaa työn laatuun ja tehokkuuteen. Asiakastyytyväisyys ja työssäjaksaminen paranevat, kun työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu työnohjauksen tukemana. Perustehtävän pohtiminen voi vaikuttaa työn selkiytymiseen, työyhteisön ilmapiiri paranee ja antaa työntekijöille mahdollisuuden oppia toisiltaan. Esimiestyö ja johtaminen kehittyvät sekä moniammatillisuus vahvistuu.

Työnohjausta voi tehdä sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisena.

Lisätietoja: http://www.suomentyonohjaajat.fi
Toimintaterapia
Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakasta, jotta hän voisi elää mahdollisimman hyvää, iänmukaista elämää. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja siihen tullaan lääkärin lähetteellä. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se voi toteutua toimitiloissa tai asiakkaan omassa ympäristössä (esim. kotona, koulussa tai päiväkodissa). Toimintaterapiassa voidaan myös arvioida asiakkaan normaalista elämästä selviytymisen taitoja, sekä vahvuuksia että kehittämisen tarpeita.

Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi psykososiaalisten (ryhmä) taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu.

Lasten toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehitystasoa ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista mm. kotona, päiväkodissa ja /tai koulussa. Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on tavallisesti vaikeuksia esimerkiksi kädentaidoissa (hienomotoriikassa), silmä-käsi -yhteistyössä (visuo-motoriikassa), näönvaraisessa hahmottamisessa (visuaalinen hahmottaminen), leikkitaidoissa, oman toiminnanohjauksen- ja keskittymisen-, sekä tarkkaavaisuustaidoissa tai pulmia omatoimisen/ohjeenmukaisen tekemisen kanssa. Yhteistyö lapsen lähiympäristön (perhe) ja muiden ammatti-ihmisten (päiväkoti, koulu) kanssa ovat oleellinen osa toimintaterapiaa. Toimintaterapiaan tullaan yleensä maksusitoumuksella, jonka on antanut esim. sairaanhoitopiiri, oma kunta, Kela tai vakuutusyhtiö. Toimintaterapian voi maksaa myös itse.

Lisätietoja: http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi ja https://www.kuntoutusalanasiantuntijat.fi
Coaching - Valmennus
Coaching (valmennus) on vuorovaikutusta, joka nostaa esiin omat voimavarat. Valmennus auttaa henkilökohtaisen kasvun prosessissa, joka lisää itse tuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämän tasapainoa ja oman elämän johtajuutta.

Hyvinvointi ja menestyminen työssä edellyttävät oman mielen ja itsensä johtamisen taitoja. Valmennuksen avulla voi lisätä tietoisuutta omista ajatus- ja toimintamalleista sekä niiden vaikutuksista, näin itsensä johtamisen taito paranee ja asetettuja tavoitteita voi saavuttaa helpommin.

Teoreettisena viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen psykologia sekä ratkaisukeskeisyys. Valmennusta voidaan tehdä sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Coach (valmentaja) auttaa asiakasta oivaltamaan itse sekä tekemään konkreettisia/selkeitä muutoksia ajatteluunsa, että toimintatavoissaan. Valmentaja ei neuvo tai tuo hänen havaitsemiaan asioita esille.

Lisätietoja: http://www.lifecoachacademy.fi
Uuden yrittäjän mentorointi
Uusi yrittäjä voi saada vastaansa monenlaisia asioita, näitä voidaan ottaa huomioon keskustellen. Soita ja kysy lisää.
Tuumasta työhön
Lisäämme tähän liittyvän sisällön mahdollisimman pian.

AJATELMIA

Asiakaslöhtöisyys
Yhteistyö
Joustavuus

PALVELUN TARJOAA


Olen Tarja Koistinen ja minulla on työkokemusta toimintaterapeutin tehtävistä yli 21 vuotta ja aiempaa kokemusta mielenterveyshoitajana muutamia vuosia. Pidempinä lisäkoulutuksina olen suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen, kognitiivisen psykoterapian peruskoulutuksen, psykoterapeuttisten valmiuksien ja työnohjaajan koulutuksen sekä life coach -koulutuksen. Näiden lisäksi olen suorittanut useita lyhyitä koulutuksia liittyen lasten ja nuorten kehitykseen, laatuun ja erilaisiin psyykkisiin häiriöihin. Ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja olen suorittanut 50 op. Toukokuussa 2017 valmistuin ammatilliseksi opettajaksi.
Tarja Koistinen
Tarja Koistinen

Toimintaterapeutti-yrittäjä

Koulutukseltani olen mielenterveyshoitaja ja toimintaterapeutti. Olen toiminut yrittäjänä Oulun alueella vuodesta 2009.